Top-kwaliteit websites   Vrijblijvende en duidelijke offertes   Goede communicatie op #1

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Davium Webdesign: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Christinastraat 53, 6862 GK te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84341130.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Davium Webdesign een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Davium Webdesign en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Davium Webdesign zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van het onderhouden van een of meerdere websites of webshops, alsook online marketing.
 7. Diensten: de diensten waartoe Davium Webdesign zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het vervaardigen en leveren van een Werk, online marketing en webbeheer- en onderhoud.
 8. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet dat in het kader van de Overeenkomst door Davium Webdesign en in opdracht van de Opdrachtgever wordt vervaardigd, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, een website, webshop of logo.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Davium Webdesign en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels het eventueel door de Opdrachtgever ondertekende contract of een eenvoudige mailwisseling tussen Partijen. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Davium Webdesign (waaronder zijn offertes en eventueel ter ondertekening aangeboden contracten mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Davium Webdesign kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Davium Webdesign dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Davium Webdesign dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Davium Webdesign op de eventueel daartoe door Davium Webdesign aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Davium Webdesign, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Davium Webdesign anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie (waaronder in een voorkomend geval content zoals afbeeldingen e.d. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Davium Webdesign voorgeschreven wijze, aan Davium Webdesign te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Davium Webdesign verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Davium Webdesign voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, zoals het verstrekken van de nodige inloggegevens, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Davium Webdesign gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Davium Webdesign tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. In geval van een uurtarief, wordt de door Davium Webdesign verwachte tijdsbesteding als uitgangspunt genomen voor de vaststelling van de bedoelde vergoeding.
 2. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 6. | DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 2. Een Duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 3. Davium Webdesign is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Davium Webdesign zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Davium Webdesign spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Davium Webdesign treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Davium Webdesign Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Davium Webdesign na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Davium Webdesign voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Davium Webdesign gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Davium Webdesign biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | WERKEN: UITVOERING, OPLEVERING EN KLACHTEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, worden Werken naar eigen technisch en creatief inzicht van Davium Webdesign vervaardigd.
 2. Een Werk is gebaseerd op het door Davium Webdesign verstrekte en door de Opdrachtgever goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Opdrachtgever leidt tot het definitieve Werk.
 3. De Opdrachtgever maakt aanspraak op twee kosteloze correctierondes. Van deze correctierondes kan gebruik worden gemaakt onder de voorwaarde dat de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in een Werk die buiten het bereik van de kosteloze correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen de daartoe overeengekomen meerprijs uitgevoerd.
 4. De Opdrachtgever dient bij de oplevering van een Werk dan wel het voorstel/concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of Davium Webdesign de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het voorstel/concept wenst, en dient Davium Webdesign daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en mits zulks redelijkerwijs van Davium Webdesign kan worden gevergd, uitvoering gegeven aan correcties van het Werk tegen de daartoe overeengekomen meerprijs.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel, zoals online marketing en webbeheer- en onderhoud.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Davium Webdesign onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Davium Webdesign mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee Werkdagen aan Davium Webdesign Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Davium Webdesign ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Davium Webdesign ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Davium Webdesign te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Davium Webdesign uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Davium Webdesign is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ongeval of ziekte, transportbeperkingen, stroomstoringen, storingen in communicatieverbindingen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Davium Webdesign bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Davium Webdesign is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Davium Webdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Davium Webdesign in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Davium Webdesign gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. Voorts is Davium Webdesign gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Davium Webdesign op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die Davium Webdesign dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Davium Webdesign de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Davium Webdesign vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en/of uurtarief, een periodiek tarief in het kader van een Duurovereenkomst en of eventuele bijkomende kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend, zoals reiskosten. Indien reiskosten zijn overeengekomen, bedragen deze € 0,30 per gereden kilometer, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Davium Webdesign vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Davium Webdesign gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling of een voorschot te vorderen. Duurovereenkomsten worden periodiek gefactureerd, waarbij Davium Webdesign in geval van een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd, de gehele bepaalde looptijd ineens kan factureren.
 4. Davium Webdesign is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Davium Webdesign.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking en binnen de door Davium Webdesign vermelde termijn. Davium Webdesign hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
 6. Davium Webdesign is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Davium Webdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Davium Webdesign kan worden toegerekend.
 2. Davium Webdesign verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Davium Webdesign zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Davium Webdesign ter zake opgeleverde websites en webshops redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Davium Webdesign ook daarin voorziet.
 4. Davium Webdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer Werken van een opgeleverde website of webshop doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 5. Davium Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data of overige gegevens van de Opdrachtgever.
 6. Davium Webdesign is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 7. Davium Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Davium Webdesign afhankelijk is.
 8. Davium Webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 9. Mocht Davium Webdesign ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Davium Webdesign te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Davium Webdesign hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Davium Webdesign ter zake vervalt.
 10. De aansprakelijkheid van Davium Webdesign is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten waarop de aansprakelijkheid van Davium Webdesign betrekking heeft. Indien het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Davium Webdesign beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Davium Webdesign betrekking heeft.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Davium Webdesign een jaar.
 12. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Davium Webdesign databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Davium Webdesign in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart Davium Webdesign van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Davium Webdesign toerekenbaar is. Indien Davium Webdesign uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Davium Webdesign zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Davium Webdesign, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Davium Webdesign en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Davium Webdesign.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Davium Webdesign behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Davium Webdesign gemaakte ontwerpen, maar ook van zijn ideeën, vervaardigde concepten, beelden, scripts, rapportages e.d. blijft bij Davium Webdesign rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Davium Webdesign.
 2. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Davium Webdesign het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 4. Tenzij dit gelet op de aard van het Werk redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is Davium Webdesign gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
 5. Davium Webdesign heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Davium Webdesign is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Davium Webdesign is te allen tijde gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, bijvoorbeeld in verband met een wijziging van zijn rechtsvorm.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Gelderland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Davium Webdesign een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Opdrachtgever een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Davium Webdesign Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

Bij een website of webshop die word gemaakt hanteren wij de volgende werkwijze en voorwaarden.

1. Adviesgesprek
Als eerst houden we een adviesgesprek waarin we de wensen van de opdrachtgever bespreken. Dit doen wij online tenzij er een behoefte is aan een gesprek op locatie. Dit is mogelijk tegen een extra tarief €0,30 /km + €1,41 /minuut excl. btw voor reistijd.

2. Offerte doornemen
Na het adviesgesprek word er een offerte gemaakt voor de opdrachtgever en die sturen wij per e-mail op. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen om de offerte door te nemen tot in de details. Dit doen wij online tenzij er een behoefte is aan een gesprek op locatie. Dit is mogelijk tegen een extra tarief €0,30 /km + €1,41 /minuut excl. btw voor reistijd.

2b. Bij het ondertekenen van de offerte zal er een aanbetaling moeten worden voldaan door de opdrachtgever. Dit is 30% tot 50% van het totaalbedrag en word bekend gemaakt bij het opsturen van de offerte. De restbetaling zal maximaal na 6 maanden moeten worden voldaan.
(Mocht het voorkomen dat dit het geval is, zal het traject normaal doorlopen alleen is de website al afbetaald.)

3. Het maken van het eerste design
Zodra de offerte is ondertekend en de aanbetaling is voldaan gaan we van start met het maken van het eerste design voor de opdrachtgever. Zodra het eerste design voltooid is word het design per e-mail opgestuurd om feedback te ontvangen.

4. Eerste feedback ronde verwerken.
De opdrachtgever heeft per e-mail het eerste design ontvangen. De opdrachtgever heeft twee keer de mogelijkheid om feedback te verzamelen voor het design en deze door te geven via e-mail.

5. Tweede feedback ronde verwerken.
Davium Webdesign heeft de eerste feedback ronde volledig verwerkt. De opdrachtgever heeft nu nog één keer de mogelijkheid om feedback aan te leveren voor het design. Deze stuurt de opdrachtgever per e-mail op.

6. Goedkeuring design of extra feebdack
De tweede feedbackronde is verwerkt. De opdrachtgever kan het design goedkeuren waarmee de start van het bouwen van de website begint. De opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om extra feedback door te geven. Voor de extra feedback word een extra offerte opgesteld en na goedkeuring word de feedback verwerkt.

7. Start bouwen website
Goedkeuring van de opdrachtgever is ontvangen en de website is nagemaakt zoals het design. Er word nogmaals een e-mail verstuurd naar de opdrachtgever voor de goedkeuring voor het lanceren van de website.

8. Lancering website
Goedkeuring van de opdrachtgever is ontvangen. De eindfactuur van de website word verstuurd en na betaling word de website gelanceerd.

De SEO-expert zal gedurende een periode van minimaal 6 maanden SEO-diensten leveren aan de opdrachtgever (hierna te noemen “Project”).

Werkzaamheden:

De SEO-expert zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Het schrijven, creëren en optimaliseren van webpagina’s;
 • Het herschrijven van bestaande pagina’s voor betere SEO resultaten;
 • Het verbeteren van de technische structuur van de website (inclusief de code) om deze zoekmachinevriendelijker te maken;
 • Het verbeteren van de interne linkstructuur van de website;
 • Het opzetten van backlinks naar de website om de autoriteit te verhogen;
 • Het optimaliseren van de meta titels en beschrijvingen voor betere zoekresultaten;
 • Het verbeteren van de snelheid van de website.
 • Maandelijkse rapportage over de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten.

Termijn:

Als er is gestart loopt het traject automatisch door na de initiële duur van 6 maanden, tenzij één van beide partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Vergoeding:

De vergoeding voor de SEO-diensten bedraagt minimaal €105,- per maand, exclusief BTW. Betalingen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

Beëindiging:

De overeenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, heeft de SEO-expert recht op betaling van de nog niet gefactureerde maar wel verrichte werkzaamheden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op de startdatum en heeft een initiële duur van 1 jaar. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Tarieven en betaling

De opdrachtgever betaalt aan de opdrachtnemer het afgesproken bedrag per jaar voor de website-onderhoudsdiensten. Betaling geschiedt jaarlijks voorafgaand aan de periode waarop de betaling betrekking heeft.

 

Opzegging

De overeenkomst kan door de opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor eenzelfde periode tegen het dan geldende tarief.

 

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet goed functioneren van de website of de daarbij behorende systemen en software. De opdrachtnemer zal zich wel inspannen om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Aanpasisngen

Davium Webdesign voert kleine aanpassingen door van de opdrachtgever. Voor alle aanpassingen die meer dan 15 minuten werk per maand duren valt dit buiten het onderhoudspakket. Het onderhoud is bedoelt voor de website functionaliteiten en niet de aanpassingen. 
(Meeste aanpassingen zijn binnen 15 minuten te doen. Maar bijvoorbeeld niet een hele website vertalen.)